Pipeta: Malý nástroj s velkým vlivem na vědecké objevy

Pipeta

Základní druhy pipet

Pipety jsou nepostradatelným nástrojem v každém chemickém, biologickém nebo lékařském laboratoři. Slouží k přesnému odměřování a přenášení malých objemů kapalin. Existuje mnoho druhů pipet, z nichž každý má své specifické využití. Mezi základní druhy patří pipeta Pasteurova, pipeta dělená a pipeta mikropipeta.

Pasteurova pipeta je jednoduchá skleněná trubička zakončená kapilárou. Používá se k manipulaci s malými objemy kapalin, obvykle v řádu kapek. Její výhodou je nízká cena a jednoduchost použití. Nevýhodou je menší přesnost odměřování.

Dělená pipeta je skleněná trubička s vyznačenou stupnicí. Umožňuje odměřovat různé objemy kapalin s přesností na desetiny mililitru. Existují dělené pipety s různým objemem a stupnicí. Používají se k přesnějšímu odměřování kapalin než Pasteurovy pipety.

Mikropipeta je mechanická pipeta určená pro přesné odměřování velmi malých objemů kapalin, obvykle v rozsahu mikrolitrů. Mikropipety se vyznačují vysokou přesností a opakovatelností odměřování. Jsou nezbytné pro práci v molekulární biologii, biochemii a dalších oborech, kde je vyžadována vysoká přesnost pipetování.

Výběr správného druhu pipety závisí na konkrétní aplikaci a požadované přesnosti. Pro jednoduché manipulace s kapalinami postačí Pasteurova pipeta. Pro přesnější odměřování se používají dělené pipety. Pro pipetování velmi malých objemů s vysokou přesností jsou nezbytné mikropipety.

Princip fungování pipety

Pipeta je nepostradatelným nástrojem v každé laboratoři. Ale jak vlastně tato malá věcička funguje? Princip je překvapivě jednoduchý a je založen na vytvoření podtlaku. Stisknutím pístu vytlačíme vzduch z pipety. Když poté píst pomalu uvolníme, vzniklý podtlak nasaje přesně odměřené množství kapaliny do špičky. Objem nasáté kapaliny je určen objemem vytlačeného vzduchu, který je přesně definován mechanismem pipety. Pipeta je kalibrována tak, aby tento objem odpovídal hodnotě zobrazené na displeji. Důležitou součástí pipety je vyměnitelná špička, která se nasazuje na její konec. Špička slouží k nabrání a dávkování kapaliny a je určena pro jednorázové použití. Tím se zamezuje kontaminaci vzorků. Existuje mnoho druhů pipet, od jednoduchých mechanických až po sofistikované elektronické. Liší se objemem, přesností, a také typem pipetovaných kapalin. Správná technika pipetování je zásadní pro dosažení přesných a spolehlivých výsledků. Důležité je zvolit správnou pipetu a špičku pro daný objem a typ kapaliny, a také dodržovat správný úhel a hloubku ponoření špičky.

Správná technika pipetování

Pipetování je základní laboratorní technika, kterou provádíme s pipetou. Slouží k přesnému odměřování a přenášení malých objemů kapalin. Pro dosažení spolehlivých výsledků je nezbytné osvojit si správnou techniku pipetování. Před samotným pipetováním je důležité zvolit správnou pipetu pro daný objem. Každá pipeta má svůj rozsah objemů, ve kterých pracuje přesně. Použití nesprávné pipety může vést k nepřesným výsledkům. Před pipetováním je nutné pipetu správně nastavit na požadovaný objem. Otáčením horního knoflíku nastavíme objem tak, aby se shodoval s údajem na displeji pipety. Nikdy neotáčíme knoflíkem mimo rozsah pipety, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Pro nasátí kapaliny do pipety použijeme jednorázové pipetovací špičky. Špičku nasadíme na pipetu lehkým zatlačením a pootočením. Je důležité zvolit správnou velikost špičky pro danou pipetu. Před pipetováním ponoříme špičku do kapaliny a pomalu a plynule stiskneme píst pipety do první polohy. Poté pomalu povolujeme píst a sledujeme, jak se kapalina nasává do špičky. Pro dávkování kapaliny umístíme špičku pipety nad stěnu nádoby, do které chceme kapalinu přenést. Poté pomalu a plynule stiskneme píst pipety do druhé polohy. Počkejte chvíli a poté pomalu povolte píst. Po použití špičku z pipety odstraníme stisknutím tlačítka pro odhození špiček.

Dodržováním správné techniky pipetování zajistíme přesné a spolehlivé výsledky.

Kalibrace a údržba pipety

Pipeta je nepostradatelným nástrojem v každé laboratoři. Pro zajištění přesných a spolehlivých výsledků je nezbytné pipety pravidelně kalibrovat a udržovat. Kalibrace pipety je proces, při kterém se ověřuje a upravuje její přesnost a opakovatelnost.

Provádí se pomocí vážení definovaného objemu destilované vody na analytických vahách. Odchylky od očekávaných hodnot se zaznamenávají a používají k seřízení pipety. Frekvence kalibrace závisí na typu pipety, frekvenci používání a požadavcích na přesnost. Obecně se doporučuje kalibrovat pipety alespoň jednou ročně.

Údržba pipety zahrnuje čištění, dezinfekci a skladování. Pravidelné čištění vnějších a vnitřních částí pipety pomáhá předcházet kontaminaci a korozi. Dezinfekce je nezbytná pro odstranění mikroorganismů a jejich zbytků. Pipety by se měly skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo kontaminaci a poškození.

Správná kalibrace a údržba pipet jsou zásadní pro zajištění přesnosti a spolehlivosti výsledků v laboratoři. Pravidelná péče o pipety prodlužuje jejich životnost a snižuje riziko chyb.

Bezpečnostní aspekty pipetování

Pipetování je v laboratoři běžný úkon, ale i zdánlivě jednoduchá manipulace s pipetami skrývá určitá rizika. Pro zajištění bezpečnosti a přesnosti výsledků je důležité dodržovat správné postupy a používat vhodné ochranné pomůcky.

Základním pravidlem je volba správného typu pipety a odpovídající špičky pro daný objem a typ kapaliny. Použití nesprávné kombinace může vést k nepřesnostem, kontaminaci vzorku nebo poškození pipety. Před pipetováním je nutné zkontrolovat, zda je pipeta správně nastavená na požadovaný objem a zda je špička pevně nasazená.

Při manipulaci s pipetami je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci. Vždy používejte nové sterilní špičky a zabraňte kontaktu špičky s jinými povrchy. Po použití je nutné špičku z pipety bezpečně odstranit a zlikvidovat ji do určeného odpadu.

Při práci s nebezpečnými látkami je nezbytné používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a plášť. Pipetování agresivních chemikálií by mělo probíhat v digestoři, aby se minimalizovalo riziko expozice.

Pravidelná údržba a kalibrace pipet je zásadní pro zajištění jejich přesnosti a dlouhé životnosti. Pipety by se měly pravidelně čistit a sterilizovat podle pokynů výrobce. Kalibraci pipet je vhodné svěřit odbornému servisu.

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů a správná manipulace s pipetami a laboratorním náčiním přispívají k bezpečnosti v laboratoři a k dosažení spolehlivých výsledků experimentů.

Publikováno: 28. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jitka Navratilova

Tagy: pipeta | laboratorní náčiní