Facebook

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.vrzalka.cz od Bc. Petra Vrzalová, zapsaná u Živnostenského úřadu v Brněsp. značka ZU/MMB/0456349/2014 IČ: 88247279, DIČ: CZ7854024277

Telefonní číslo:

zákaznická linka, prodejna +420 723 473 167

email: obchod@vrzalka.cz

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu

Dětská obuv Vrzalka, Provazníkova 35, Brno – Černá Pole 61300

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

 

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

 

Se zakoupenou obuví obdrží kupující také návod na používání, údržbu a ošetřování obuvi, který Vás informuje o péči o obuv. V emailové formě naleznete obchodní podmínky včetně podmínek k reklamaci.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu vadu na zakoupeném zboží.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu na adresu

Dětská Obuv Vrzalka, Provazníkova 1250/35, Brno - Černá Pole, 613 00

K reklamaci přiložte dopis s popisem reklamované vady, přesnou adresou spotřebitele, kontakt na spotřebitele, volbou práva při odpovědnosti za vady a číslo bankovního účtu pro případné vrácení kupní ceny.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby skončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání vydržet

 

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Reklamace zboží  se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními NOZa zákonem o ochraně spotřebitele

 

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na telefon 728 312 333  nebo zašlete dotaz na email: obchod@vrzalka.cz

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. 

 

V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení reklamace.

 

Pozor: v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

Porovnat 0