Facebook

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vrzalka.cz, www.detskebotyzdrave.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Provozovatelem internetového obchodu je Bc. Petra Vrzalová, zapsaná u Živnostenského úřadu v Brně

sp. značka ZU/MMB/0456349/2014

Sídlo: Cacovická 1603/69a, Brno - Husovice 614 00, IČ: 88247279, DIČ: CZ7854024277

 

Provozovna:

Provazníkova 1250/35, Brno – Černá Pole, 613 00,

Identifikační číslo provozovny: 1004602456

 

Telefonní číslo:

zákaznická linka, prodejna +420 723 473 167

email: obchod@vrzalka.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012  Sb.-dále jen „NOZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).   

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vrzalka.cz, www.detskebotyzdrave.cz, jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

 

Kupující bere na vědomí, že prodej zboží na těchto internetových stránkách není určen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V tomto případě má kupující možnost uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím individuálně, a to na základě informování prodávajícího o této skutečnosti.

 

Kupující má možnost prostřednictvím e-shopu na výše uvedených stránkách koupit zboží, které zde prodávající nabízí, tj. uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu.

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

 

Prodávající v souladu s §1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s potvrzením zašle i znění těchto obchodních podmínek.

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých v objednávce určených údajů a náležitostí. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ potvrzení objednávky“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace ( potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení objednávky není výslovně uvedeno.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. 

 

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vrzalka.cz, www.detskebotyzdrave.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 

Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.vrzalka.cz, www.detskebotyzdrave.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. 

Všechny ceny uvedené na www.vrzalka.cz,www.detskebotyzdrave.cz, jsou konečné, uváděny včetně všech daní a poplatků (včetně DPH).Nad rámec ceny zboží budou účtovány náklady na dodání zboží kupujícímu dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. V případě, že se na www.vrzalka.cz,www.detskebotyzdrave.cz, objeví u některého zboží cena evidentně chybná, (např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé) prodávající nemá povinnost zboží dodat za tuto vadnou cenu, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit. 

 

Nabídka na www.vrzalka.cz,www.detskebotyzdrave.cz, (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Nabídku v internetovém obchodě se snažíme pravidelně aktualizovat dle prodeje v naší kamenné prodejně a aktuálních skladových zásob. Tímto kupující bere na vědomí, že kupujícím objednané zboží může být již vyprodáno (přestože je na internetových stránkách nabízeno). V tomto případě prodávající kupujícího bezodkladně o této skutečnosti informuje a již uzavřená smlouva zaniká a žádná ze stran nemá nárok na jakékoliv náhrady vůči druhé straně.

 

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.

 

Pokud si kupující vyžádá doklad o zakoupení zboží, je prodávající povinen mu jej vydat s uvedením data prodeje, popisem zboží, ceny zboží, místa dodávky, data dodávky a identifikačních údajů prodávajícího. Tuto povinnost prodávající splní také zasláním kopie objednávky.

 

 

3. Platební podmínky a dodací podmínky

 

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 - v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 - bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
Podrobné informace platebních a dodacích podmínek najdete na našich webových stránkách

 

4. Dodání zboží

 

Dodávka bude dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizována v co nejkratším termínu, obvykle 5-10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ve výjimečných případech (období svátků apod.) může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti informován. 

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím obsahuje fakturu, potvrzení o právech při vadném plnění (záruční list)  příp. doklad o zakoupení (pokud o to kupující požádal).

Při převzetí zboží od České pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu České pošty.

 

5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

 

V souladu s §1829 odst. 1 NOZ má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Při dodání několika položek zboží běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu na níže uvedenou adresu nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v tomto případě kupující.

Adresa:

Dětská Obuv Vrzalka, Provazníkova 1250/35, Brno - Černá Pole, 613 00

-           zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování 

-           musí být kompletní  (včetně příslušenství) 

-           s kopií faktury a případně s krátkým dopisem, že odstupujete od smlouvy s vlastnoručním podpisem (pouze v případě, že kupující nevyužil

             formuláře prodávajícího pro odstoupení od smlouvy uvedeného na jeho internetových stránkách).

 

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající uplatní nárok na náhradu snížení hodnoty zboží tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi zboží snížené o tuto náhradu.

 

Při odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy mu prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něj přijal, a to stejným způsobem kterým je přijal (nedohodnou-li se jinak) , ne však dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu jím nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel nenese náklady spotřebitele spojené s vrácením zboží.

 

Spotřebitel je oprávněn použít pro odstoupení od kupní smlouvy formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí e-mailem kupujícímu přijetí tohoto formuláře (Odstoupení od kupní smlouvy) bez zbytečného odkladu.

 

Kupující není oprávněn zasílat vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude prodávajícím přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení.

 

V případě výměny zboží za jiný typ či velikost hradí poštovné odběratel.

Za výměnu zboží společností DPD se účtuje manipulační poplatek 99 KČ s DPH.

 

6. Odpovědnost za vady

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s       ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat i přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, dodání nového zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Součástí záručního listu je návod na ošetření obuvi. Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržování zásad a účelového použití, nebo v důsledku zanedbané údržby dle návodu na údržbu obuvi, nebude brán zřetel na případné reklamace.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede své jméno, sídlo a identifikující údaj. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající kupujícímu srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena - záruční list.

 

7. Reklamace (postup při uplatnění reklamace)

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

Se zakoupenou obuví obdrží kupující také návod na používání, údržbu a ošetřování obuvi, který Vás informuje o péči o obuv naleznete zde i podmínky reklamace .

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu vadu na zakoupeném zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu na adresu: 

Dětská Obuv Vrzalka, Provazníkova 1250/35, Brno - Černá Pole, 613 00

 

K reklamaci přiložte dopis s popisem reklamované vady, přesnou adresou spotřebitele, kontakt na spotřebitele, volbou práva při odpovědnosti za vady a číslo bankovního účtu pro případné vrácení kupní ceny.

 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby skončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání vydržet

 

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Reklamace zboží  se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními NOZa zákonem o ochraně spotřebitele

Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

 

Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na telefon 728 312 333  nebo zašlete dotaz na email: obchod@vrzalka.cz

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení. 

 

V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení reklamace.

 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR).

 

Odesláním objednávky uděluje kupující zároveň prodávajícímu souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů, zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy anebo pro účely vedení uživatelského účtu.

 

Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávajícího.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při odeslání objednávkového formuláře) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze oprávněným zpracovatelem.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje poskytl dobrovolně a jsou pravdivé.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.vrzalka.cz, www.detskebotyzdrave.cz, dává souhlas k shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadované základní informace zákazníka, které se dále doplňují při vyřizování objednávky. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databází  (zrušení registrace) a to písemnou formou na e-mail: obchod@vrzalka.cz 

 

 

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, soutěžemi nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Jak Google využívá soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam.

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající.

 

Dle § 1820 odst. 1 písm. j) NOZ prodávající informuje, že kupující je oprávněn zaslat prodávajícímu stížnost jakoukoli formou a prodávající se jí bude zabývat a učiní vše, aby ji vyřídil a dále že prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Přílohou těchto obchodních podmínek je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2016 a platí do odvolání.Kupující svou objednávkou stvrzuje, že je seznámen s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

 

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

 

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.
Obchodní podmínky

 

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)  ZDE
ČOI - Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) -
ke stažení ZDE (ve formátu PDF)

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

 

11. NÁVODU NA POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ OBUVI

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili obuv u nás. Tento záruční list obsahuje veškeré informace a pokyny nutné ke správnému výběru, používání a údržbě Vaší obuvi. Na tuto obuv se poskytuje záruka 24 měsíců  od data prodeje.

Součástí tohoto listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi.

Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržení zásad o účelovém použití

obuvi anebo z důsledků zanedbané a řádné údržby dle návodů na údržbu, nemůže být brán zřetel

na případné reklamace.

 

Údržba a ošetřování obuvi

 1. Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem a v prostředí odpovídajícímu její účelovosti.
 2. Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený

typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci

 1. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte
 2. Při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci
 3. Obuv je potřeba často střídat, zejména v nepříznivém počasí
 4. Zimní a celoroční obuv před prvním použitím naimpregnujte a dále ji impregnujte pravidelně v závislosti na počasí
 5. Usňová obuv i obuv z broušených usni není neomezeně odolná proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme odolnost proti vodě
 6. Promáčenou usňovou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
 7. Žádnou obuv nelze prát v pračce
 8. Obuv jenž je vybavena MEMBRÁNOU, která zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř obuvi, může být ošetřována pouze k tomu určenými speciálními prostředky. Tuto obuv je vhodné před prvním nošením ošetřit vhodným impregnačním prostředkem

( dosáhneme tím stavu, že nečistoty zůstávají na povrchu vrchového materiálu, obuv se lépe čistí a membrána nemá sníženou svou prodyšností )

 1. 11. Vezměte v úvahu, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá její životnost. Záruční dobu na obuv nelze zaměňovat s životností obuvi. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání obuvi u jednotlivých spotřebitelů může být životnost obuvi vyčerpána Ještě před uplynutím záruční doby.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ OBUVI:

 

Hladká useň

- obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém požadovaného odstínu a vyleštěte. Lakovaná useň - obuv zbavte nečistot jemným vlhkým hadříkem a povrch ošetřete speciálním prostředkem na lakované usně.

Vlasové materiály:

Nubuk, velur, semiš – znečištění odstranit speciální kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčovat bez vydírání vlasu! K ošetření jsou vhodné čistící a impregnační materiály ve sprejích. Vlasová useň se nikdy nekrémuje! Syté a tmavé odstíny broušených usní mohou částečně pouštět barvu. Při zvýšeném pocení, nebo při provlhnutí obuvi může vnitřní vybavení obuvi do jisté míry zapouštět barvu. Tomuto není možné současnou technologií výroby usní zabránit, takže se nejedná o výrobní vadu, která by mohla být předmětem reklamace.

 

Lakové a povrstvené usně:

Nečistoty odstranit měkkým textilem za sucha nebo za mokra. Povrch nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením. Před mrazem

chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakované usně.

Plastové materiály

– snadno se čistí vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí se vytře hadříkem

Textil

– čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastné skvrny čističem skvrn na textil. Impregnovat sprejem na textil. Vodonepropustná membrána (např. GORE-TEX) – obuv nejprve očistěte od hrubé špíny pomocí vlažné vody, po uschnutí povrchu naimpregnujte obuv vhodným impregnačním prostředkem. Používejte pouze přípravky, které doporučují výrobci těchto membrán

 

Podmínky reklamace:

- Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře, nebo tvar obuvi nemohou být důvodem k pozdější

  reklamaci

- Reklamace musí být uplatněna bez odkladu ihned při zjištění závady

- Zboží k reklamaci přijímáme z hygienických důvodů čisté, zbavené všech nečistot a suché

- Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou vadou materiálu, případně chybou výroby

- Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijatého výrobku, kde je popsán důvod reklamace

Záruka se nevztahuje na:

- změnu výrobku v důsledku nedodržení pokynu uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

- veškerou změnu výrobku vzniklou důsledkem jeho opotřebení (záruku nelze zaměňovat s životností výrobků, která úměrně klesá s jeho každodenním nošením)

- mechanicky poškozený výrobek

- výrobek, u kterého byly v záruce provedeny jakékoliv opravy či úpravy nesouvisející s běžnou údržbou

- pouštění barvy  ( každá přírodní useň je dobarvována a při zvýšeném pocení nohou  nebo promočení obuvi může částečně pouštět barvu, individuálně dle agresivity potu ).

   Žádná obuv  z přírodní usně se nesmí prát!!!

- skvrny vzniklé v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků

- na stélky v obuvi, tkaničky, ozdoby na obuvi, spony, suchý zip, zipy

Všechny boty jsou vyrobeny za předpokladu, že spodní jediná část se dotýká země. Jakékoliv jiné použití, jako je např.  lezení doma po koberci, venku na odrážedle, brždění na kole a podobné aktivity mohou nevratně poškodit horní stranu špičky a podrážku boty. Toto není důvod k reklamaci.

 

Dětská obuv Vrzalka, Provazníkova 35, Brno – 613 00

Tel. 723 473 167

www.vrzalka.cz

Porovnat 0