Základní škola Gajdošova: Vzdělání s tradicí a kvalitou

Zš Gajdošova

Historie a tradice Základní školy Gajdošova

Základní škola Gajdošova má dlouhou a bohatou historii sahající až do roku 1925, kdy byla založena. Pojmenována byla po významném pedagogovi a spisovateli Janu Gajdošovi, který se zasloužil o rozvoj školství v regionu. Škola si zakládá na tradicích a hodnotách, jako je respekt k poznání, individuální přístup ke každému žákovi a podpora osobnostního rozvoje. Gajdošova škola je známá svou kvalitní výukou a přátelským prostředím pro žáky všech věkových kategorií.

Významné osobnosti spojené se školou

Mezi významné osobnosti spojené se Základní školou Gajdošova patří například bývalý žák a absolvent školy, který se později stal úspěšným podnikatelem v oblasti informačních technologií. Díky jeho finanční podpoře byla škola vybavena moderními technologiemi a zařízeními pro výuku. Další významnou osobností je dlouholetá učitelka matematiky, která získala ocenění za svůj přínos ve vzdělávání a rozvoji žáků. Jejich úspěchy a angažovanost představují inspiraci pro celou školu a motivaci pro žáky k dosahování svých cílů.

Vzdělávací program a kurikulum

Vzdělávací program Základní školy Gajdošova je zaměřen na celostní rozvoj žáků a přípravu na jejich další vzdělávání. Kurikulum je postaveno na základních pedagogických principech a respektuje individuální potřeby každého žáka. Škola klade důraz na rozvoj jazykových dovedností, matematické gramotnosti, vědeckého myšlení a uměleckého vyjádření. V rámci kurikula jsou začleněny i hodiny tělesné výchovy, které podporují zdravý životní styl žáků. Škola pravidelně aktualizuje své vzdělávací plány s ohledem na nové poznatky a trendy ve vzdělávání.

Moderní výukové metody a technologie

Moderní výukové metody a technologie hrají klíčovou roli ve vzdělávání na Základní škole Gajdošova. Škola aktivně využívá interaktivní tabule, digitální učebnice a online platformy pro podporu učení. Pedagogové pravidelně absolvují školení z oblasti moderní pedagogiky a implementují inovativní metody jako je projektové učení či flipped classroom. Díky tomu jsou žáci motivovanější a dosahují lepších výsledků ve školním prostředí i mimo něj. Škola se také zaměřuje na rozvoj digitální gramotnosti žáků, aby byli připraveni na současnou digitální éru a budoucnost práce.

Spolupráce se širokou veřejností a partnerskými organizacemi

Základní škola Gajdošova se pyšní dlouholetou tradicí úspěšné spolupráce se širokou veřejností a partnerskými organizacemi. Škola pravidelně spolupracuje s místními knihovnami, muzei a kulturními institucemi, aby žákům poskytla bohaté a pestrou nabídku mimoškolních aktivit. Díky partnerstvím s firmami a neziskovými organizacemi mají žáci možnost zúčastnit se odborných workshopů a exkurzí, které rozšiřují jejich obzory a připravují je na budoucí pracovní výzvy. Tato spolupráce je pro školu klíčová pro rozvoj kompetencí žáků mimo tradiční vzdělávací prostředí.

Možnosti nadstandardního vzdělávání a aktivit pro žáky

Základní škola Gajdošova je známá nejen svým kvalitním vzděláním, ale také nabízí žákům možnosti nadstandardního vzdělávání a rozvoje. Pro talentované žáky máme připravené kurzy matematiky, výtvarného umění či programování. Spolupracujeme s odborníky z různých oborů a pořádáme workshopy a exkurze pro rozvoj specifických dovedností. Žáci se mohou zapojit do různých soutěží jako Matematický klokan či Literární soutěž mladých spisovatelů. Podporujeme i sportovní aktivity a účast na mezinárodních projektech pro rozvoj mezikulturní komunikace.

Aktuality a události ze školního života

Aktuality a události ze školního života na Základní škole Gajdošova jsou vždy plné energie a radosti. Nedávno se konala tradiční sportovní olympiáda, kde žáci soutěžili ve různých disciplínách a ukázali své sportovní dovednosti. Další zajímavou událostí byla vánoční besídka, kde žáci předvedli pohádkové scénky a koledy pro rodiče a veřejnost. V současné době se také chystáme na jarní divadelní představení, které bude spojeno s charitativní akcí pro potřebné. Život na škole je plný barev a aktivit, které rozvíjejí nejen vzdělání, ale i osobnost každého žáka.

Kontaktní informace a způsoby komunikace s školou.

Pro komunikaci se Základní školou Gajdošova mohou zájemci využít několik způsobů. Škola má k dispozici webové stránky, kde lze najít veškeré potřebné informace o škole, vzdělávacím programu a aktivitách. Rodiče mohou také kontaktovat školu prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Kromě toho je možné navštívit osobně školu během otevírací doby nebo se zúčastnit různých akcí a setkání pořádaných školou pro veřejnost. Pro aktuální informace a novinky je možné sledovat také sociální sítě, kde škola pravidelně sdílí důležité události a aktivity.

Publikováno: 12. 03. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jiří Prášil

Tagy: zš gajdošova | základní škola gajdošova