ZŠ Ohradní: Inovace ve vzdělání baví i učí

Zš Ohradní

Základní škola Ohradní: Přehled

Základní škola Ohradní je moderní vzdělávací instituce nacházející se v klidné lokalitě s dobrou dopravní dostupností. Škola se pyšní dlouholetou tradicí a zkušeným pedagogickým sborem, který se věnuje žákům prvního i druhého stupně. Klade důraz na individuální přístup k žákům, rozvoj jejich talentů a zájmů. Nabízí širokou škálu zájmových kroužků, sportovních aktivit a výukových programů, které doplňují běžnou výuku. Žáci se učí v moderně vybavených učebnách s interaktivní technikou. Škola dbá na rozvoj digitálních kompetencí a zapojuje moderní technologie do výuky. Velký důraz je kladen na jazykovou přípravu. Žáci se učí angličtinu od první třídy a od sedmé třídy si volí druhý cizí jazyk. Škola spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí a umožňuje žákům účastnit se výměnných pobytů a jazykových kurzů. Důležitou součástí vzdělávacího procesu je i environmentální výchova. Škola realizuje projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a vede žáky k odpovědnému chování k přírodě. Základní škola Ohradní je místem, kde se žáci cítí bezpečně a motivovaně k učení.

Výuka a vzdělávací programy

Základní škola Ohradní se pyšní širokou škálou výukových a vzdělávacích programů, které jdou nad rámec běžných osnov. Zaměřujeme se na rozvoj klíčových kompetencí žáků pro 21. století, jako je kritické myšlení, kreativita, komunikace a spolupráce. Věříme v individuální přístup ke každému dítěti a podporujeme jeho talent a zájmy.

Nabízíme rozšířenou výuku jazyků, a to angličtiny, němčiny a francouzštiny, s možností složení mezinárodně uznávaných zkoušek. Věnujeme se rozvoji digitální gramotnosti žáků v rámci informatické výchovy a zapojujeme moderní technologie do výuky napříč předměty.

Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou projektové dny, exkurze, besedy s odborníky a zážitkové workshopy, které žákům umožňují aplikovat nabyté znalosti v praxi a rozvíjet své dovednosti v reálném světě. Škola úzce spolupracuje s rodiči a vytváří otevřené a motivující prostředí pro vzdělávání. Naším cílem je vychovat sebevědomé a zodpovědné osobnosti, které se budou aktivně podílet na utváření budoucnosti.

Pedagogický sbor a jeho zaměření

Pedagogický sbor ZŠ Ohradní v Praze se vyznačuje vysokou odborností a nadšením pro vzdělávání. Učitelé se pravidelně účastní odborných školení a konferencí, aby byli v obraze o nejnovějších trendech ve školství. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům a rozvoj jejich talentů a schopností. Škola se profiluje v oblasti jazyků, sportu a umění. Nabízí rozšířenou výuku anglického jazyka od první třídy, sportovní třídy se zaměřením na fotbal a florbal a výtvarný obor. Pedagogové dbají na vytváření pozitivního a motivujícího prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a podporováni. Spolupracují s rodiči a budují s nimi partnerský vztah založený na důvěře a otevřené komunikaci. Cílem pedagogického sboru je vychovat sebevědomé a zodpovědné osobnosti, které se budou aktivně zapojovat do společnosti a rozvíjet svůj potenciál.

Vzdělání je jako moře, čím hlouběji se do něj ponoříte, tím více si uvědomujete, jak málo toho víte. A přitom každý nový objev, každá nová znalost, je jako perla, která obohacuje váš vnitřní svět.

Eliška Dvořáková

Moderní vybavení školy

Základní škola Ohradní si je vědoma důležitosti moderního vybavení pro kvalitní vzdělávání. Proto škola v posledních letech prošla a stále prochází rekonstrukcí a modernizací. Díky investicím do školství se žákům otevírají nové možnosti učení. Ve třídách najdeme interaktivní tabule, které slouží nejen k prezentaci učiva, ale také k interaktivním cvičením a hrám. Žáci tak mohou rozvíjet své znalosti a dovednosti zábavnou a poutavou formou. Škola je vybavena také moderní počítačovou učebnou s rychlým internetem, kde se žáci učí pracovat s informačními technologiemi. K dispozici mají i tablety, které využívají k interaktivnímu učení a projektům. Kromě technologií škola dbá i na moderní vybavení učeben nábytkem a pomůckami. Žáci tak mají k dispozici ergonomické židle a stoly, které jim zajišťují pohodlné sezení během výuky. Učitelé využívají moderní didaktické pomůcky, které jim pomáhají názorně a srozumitelně vysvětlovat učivo. Moderní vybavení školy přispívá k vytváření inspirativního a motivujícího prostředí pro žáky i učitele.

Školní družina a zájmové kroužky

Základní škola Ohradní se pyšní nejen kvalitním vzděláváním, ale také bohatou nabídkou volnočasových aktivit v rámci školní družiny a zájmových kroužků. Školní družina je tu pro žáky prvního stupně a nabízí jim pestrý program plný her, soutěží a tvůrčích činností. Děti si tak mohou po vyučování odpočinout, pobavit se s kamarády a rozvíjet své dovednosti v příjemném a přátelském prostředí. Pro starší žáky jsou pak připraveny zájmové kroužky, které pokrývají širokou škálu zájmů. Sportovně založení jedinci si mohou vybrat z nabídky fotbalu, florbalu, basketbalu či tanečního kroužku. Milovníci hudby se mohou přidat k pěveckému sboru nebo se učit hrát na hudební nástroj. Kreativní duše si jistě najdou své místo ve výtvarném, keramickém nebo dramatickém kroužku. Nabídka kroužků se každý rok obměňuje a rozšiřuje dle aktuálních trendů a zájmů žáků. Škola klade důraz na to, aby si každý žák našel aktivitu, která ho bude bavit a rozvíjet jeho talent. Účast v zájmových kroužcích není jen o zábavě, ale také o budování sociálních vazeb, učení se spolupráci a rozvíjení komunikačních dovedností. Školní družina a zájmové kroužky tak tvoří nedílnou součást vzdělávacího procesu na ZŠ Ohradní a přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti každého žáka.

Spolupráce s rodiči a komunitou

ZŠ Ohradní si zakládá na úzké spolupráci s rodiči a komunitou, která je pro nás klíčová pro vytváření inspirativního a podnětného vzdělávacího prostředí. Věříme, že zapojení rodičů do školního života má pozitivní dopad na vzdělávací výsledky žáků a posiluje vztah mezi školou a rodinou. Pravidelně pořádáme třídní schůzky, konzultační hodiny a další akce, kde mají rodiče možnost se setkat s pedagogy, prodiskutovat individuální potřeby svých dětí a získat informace o školních aktivitách. Dále se rodiče mohou zapojit do činnosti Školské rady, která se podílí na rozhodování o důležitých záležitostech školy.

Kromě spolupráce s rodiči se snažíme budovat pevné vazby s místní komunitou. Spolupracujeme s kulturními a sportovními organizacemi, účastníme se akcí městské části Praha 13 a otevíráme školu veřejnosti. Věříme, že tato spolupráce obohacuje vzdělávací proces a umožňuje žákům rozvíjet se v širším kontextu.

Úspěchy a ocenění školy

ZŠ Ohradní se pyšní dlouhou historií vzdělávání a během let dosáhla řady úspěchů. Škola se může pochlubit silným zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí žáků, jako je kritické myšlení, komunikace a spolupráce. Pedagogický sbor se aktivně zapojuje do inovativních vzdělávacích projektů a dbá na to, aby výuka byla pro žáky poutavá a motivující. Žáci ZŠ Ohradní se pravidelně účastní a dosahují vynikajících výsledků v soutěžích a olympiádách na různých úrovních, od okresních kol až po celostátní finále. Škola se může pochlubit úspěchy v předmětech jako je matematika, český jazyk, cizí jazyky a informatika. Kromě akademických úspěchů klade ZŠ Ohradní důraz i na rozvoj talentů a zájmů žáků v oblasti sportu, umění a kultury. Škola spolupracuje s řadou organizací a institucí, které žákům umožňují rozvíjet jejich potenciál i mimo školní lavice. Díky svému aktivnímu přístupu k vzdělávání a péči o žáky si ZŠ Ohradní vybudovala vynikající reputaci v oblasti školství.

Charakteristika ZŠ Ohradní
Adresa (Zde doplňte adresu školy)
Telefon (Zde doplňte telefonní číslo)
Email (Zde doplňte emailovou adresu)
Webové stránky (Zde doplňte odkaz na webové stránky)
Počet žáků (Zde doplňte počet žáků)
Zaměření školy (Zde doplňte zaměření školy, např. jazyky, sport, matematika...)
Mimoškolní aktivity (Zde doplňte příklady mimoškolních aktivit)
Jazykové kurzy (Zde doplňte nabízené jazykové kurzy)

Zápis do ZŠ Ohradní: Informace pro rodiče

Vážení rodiče, blíží se doba zápisu do prvních tříd a my bychom vám rádi poskytli veškeré informace ohledně zápisu do ZŠ Ohradní. Zápis pro školní rok 2024/2025 proběhne v dubnu, přesný termín bude včas ověřen na webových stránkách školy a na úřední desce. K zápisu se dostanou všechny děti, které dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok věku. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a občovský průkaz zákonného zástupce.

Na ZŠ Ohradní klademe důraz na individuální přístup k žákům, a proto je součástí zápisu i krátký pohovor s dítětem. Během něj si s budoucími prvňáčky popovídáme, zahrajeme si a zjistíme jejich úroveň školní zralosti. Není se čeho obávat, jde nám především o to, aby se děti u zápisu cítily dobře a těšily se do školy.

Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme také Den otevřených dveří, kde se budete moci seznámit s prostředím školy, pedagogy i školním vzdělávacím programem. Termín Dne otevřených dveří bude zveřejněn na webových stránkách školy. Věříme, že ZŠ Ohradní se stane pro vaše děti místem, kde budou s radostí objevovat svět a rozvíjet své nadání. Těšíme se na setkání s vámi u zápisu.

Publikováno: 05. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Jiří Vondráček

Tagy: zš ohradní | školství